Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin sklepu internetowego

§ I Informacje ogólne

 1. Podmiotem obsługującym sklep internetowy, funkcjonujący pod domeną www.off-trail.pl (zwany dalej sklepem internetowym) jest przedsiębiorstwo „Kancelaria Prawna radca prawny Mateusz Wojciechowski” (zwany dalej „Off-Trail”) z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Sadowa 32a. Numer NIP 665-280-67-03, Numer REGON 302781334.

 2. Niniejszy regulamin określa sposób sprzedaży towarów na odległość przez Off-Trail.

 3. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 4. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w polskich złotych, zawierające cła i inne wymagane przez przepisy prawa podatki.

 5. Ceny podane na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów przesyłki.

 6. Off-Trail poprzez sklep internetowy świadczy usługę dystrybucji sprzętu sportowego.

§ II Składanie, zmiana zamówień

 1. Zamówienia na produkty dostępne w sklepie internetowym, można składać tylko
  i wyłącznie drogę elektroniczną poprzez sklep internetowy www.off-trail.pl 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. Zamówienia są realizowane tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Miejsce do którego ma być nadana przesyłka musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Przed złożeniem zamówienia klient musi zarejestrować się jako użytkownik sklepu internetowego i podać swoje prawdziwe dane teleadresowe w specjalnie do tego przygotowanym formularzu. Niniejsze dane są niezbędne do zorganizowania przesyłki zakupionego towaru.

 4. W sytuacji, w której Off-Trail nie będzie w stanie zrealizować zamówienia złożonego przez klienta, klient ma prawo wyboru: rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem przelanych na konto sklepu internetowego środków pieniężnych, zmiany zamówienia lub oczekiwania na wydłużoną realizację zamówienia.

 5. Off-Trail zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towaru, kosztów przesyłki oraz podmiotu obsługującego przesyłki, nie naruszając jednak praw osób, które złożyły zamówienia poprzez formularz na stronie internetowej sklepu bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

 6. Off-Trail dostarcza klientowi dowód zakupu towaru w postaci rachunku.

 7. Dowód zakupu towaru w postaci rachunku zostaje dostarczony w momencie wydania towaru.

 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia, klient chciałby zmienić złożone zamówienia powinien w tym celu, niezwłocznie wysłać e-mail na adres offtrail@off-trail.pl. Jeżeli ze względów magazynowych (dostępność danego modelu w danym rozmiarze) będzie istniała możliwość zmiany zamówienia, zamówienia takie zostanie zaakceptowane. O akceptacji zamówienia klient zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku braku możliwości zmiany zamówienia klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową i zostaną zaproponowane mu alternatywne rozwiązania jak: inne dostępne w danym rozmiarze modele, wydłużony, niestandardowy czas oczekiwania na zmieniony zamówieniem model.

 9. Off-Trail ma prawo w każdym czasie zawiesić czasowo funkcjonowanie sklepu internetowego lub czasowo wyłączyć możliwość składania zamówień.
  Informacja o przyczynach i czasie trwania wyłączenia możliwości składania zamówień zostanie zawarta na stronie internetowej.

§ III Zamówienia zagraniczne

 1. W przypadku, w którym klient chciałby aby przesyłka została nadana w miejsce, które znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien skontaktować się drogą e-mail z Off-Trail i uzyskać mailowo zgodę na wysyłkę towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (adres e-mail: offtrail@off-trail.pl).

 2. Również za pomocą drogi mailowej zostanie w powyższym przypadku ustalony koszt przesyłki za granice kraju.

§ IV Formy płatności

 1. Klient ma prawo dokonać płatności za złożone zamówienie w jeden z dwóch, przedstawionych poniżej alternatywnych sposobów:

 • przelew w formie przedpłaty pełnej ceny wynikającej ze złożonego zamówienia (cena i koszty przesyłki ) na konto bankowe:

Bank Milennium S.A.
IBAN: 10 1160 2202 0000 0002 3758 3306
Kod BIC (Swift) - BIGBPLPW,

 • w formie gotówki w przypadku osobistego odbioru towaru w magazynie Off-Trail

 1. Sposób płatności zostaje wybrany przy składaniu zamówienia na stronie internetowej sklepu.

§ IV Formy dostawy/odbioru

 1. W trakcie składania zamówienia klient wybiera formę dostawy albo decyduje o osobistym odbiorze zamówienia. Dostawa jest realizowana na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres dostawy, znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Osobisty odbiór towaru jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu daty odbioru towaru. Standardowo osobisty odbiór towaru może być zrealizowany w magazynie Off-Trail. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwy odbiór osobisty w ustalonym miejscu na terenie miasta Poznań.

 3. Dostawa towaru jest realizowana w jeden z poniższych sposobów:

Za pomocą poczty polskiej.

Za pomocą usługi paczkomatów.

 1. Off-Trail nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie wynikające z problemów dostawcy lub leżących po stronie Klienta.

 2. Off-Trail w przypadkach opisanych w powyższym punkcie, dołoży wszelkich możliwych starań by ułatwić klientowi rozwiązanie wynikłych przy dostawie problemów.

§ V Reklamacje, gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym i oferowane przez Off-Trail są objęte gwarancją producenta.

 2. Reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie maila bądź też przesyłki listownej. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci rachunku.

 3. Dalsze postępowanie reklamacyjne będzie każdorazowo opisywane w odpowiedzi na mail lub list zgłaszający reklamację.

 4. Off-Trail nie ponosi odpowiedzialności za umyślne bądź nieumyślne uszkodzenie mechaniczne towaru, takie jak rozdarcia, rozcięcia, celowe przetarcia. Reklamacji podlegają wady ukryte powstałe z winy producenta.

 5. Off-Trail zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, liczonych od daty dojścia maila bądź przesyłki zawierającej zgłoszenie reklamacji.

 6. W przypadku uwzględnienia złożonej przez klienta reklamacji Off-Trail zwróci Klientowi koszty przesyłki towaru do Off-Trail, a nowy towar zostanie wysłany na koszt Off-Trail.

 7. W przypadku błędnego wysłania towaru klientowi (tj. niezgodnego ze złożonym zamówieniem) Off-Trail zobowiązuje się zwróci klientowi koszty odesłania towaru oraz pokryje koszty wysyłki zgodnego z zamówieniem towaru. 

§ VI Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez Off-Trail w terminie 10 dni, liczonych od daty otrzymania przesyłki.

 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar należy przesłać na adres siedziby Off-Trail. Off-Trail prosi klientów korzystających z prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży o poinformowanie Off-Trail drogą mailową o fakcie odstąpienia od umowy (adres e-mail: offtrail@off-trail.pl).

 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów odesłania towaru. Odesłany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, nie może być używany, ponadto musi być zapakowany w oryginalne opakowanie. W przypadku,w którym nie została wystawiona faktura VAT towar musi być odesłany wraz z rachunkiem.

 4. W przypadku, w którym rozmiar przesłanego modelu jest zbyt mały albo za duży prosimy o skontaktowanie się z Off-Trail drogę mailową bądź telefoniczną a także skorzystanie z formy wymiany towaru opisanej poniżej.

 5. W sytuacji opisanej w powyższym punkcie istnieje możliwość trzykrotnej wymiany towaru. Każdorazowo odesłanie towaru do Off-Trail następuje na koszt klienta.
  W przypadku pierwszej wymiany wysłanie towaru z siedziby Off-Trail do Klienta nastąpi na koszt Off-Trail (przesyłka zwykła).

§ VII Ochrona danych osobowych, nazwa i logo przedsiębiorstwa

 1. Przetwarzanie danych udostępnionych przez klientów sklepu internetowego odbywa się wyłącznie na potrzeby Off-Trail, tylko i wyłącznie w zakresie potrzebnym do obsługi sklepu oraz realizacji zamówień. Dane udostępnione przez klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 2. Administratorem danych udostępnionych poprzez stronę sklepu internetowego jest Off-Trail.

 3. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Jednocześnie administrator danych oświadcza, że powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

 4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

 5. Zabronione jest używania przez jakikolwiek podmiot nazwy przedsiębiorstwa
  Off-Trail Mateusz Wojciechowski, oraz jego skróconej formy Off-Trail oraz loga przedsiębiorstwa widocznego na stronie internetowej. Logo widoczne na stronie internetowej jest dziełem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz .U. 1994 r. Nr 24, poz. 83) i jako takie jest objęte ochroną w zakresie określonym przez wyżej wymienioną ustawę.

§ VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
  (Dz. U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271).

 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Off-Trail zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nie naruszając jednocześnie praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowę kupna sprzedaży przed zmianą niniejszego regulaminu.